“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Výberové konanie

 

Mesto Senec

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Kollárova 23, Senec

s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2024

 

Ponúkaný plat:

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • Splnenie podmienok   zaradenia   najmenej   do   kariérneho   stupňa   samostatný   pedagogický

zamestnanec.

 • Splnenie   kvalifikačných   predpokladov   na   výkon   pracovnej   činnosti   v príslušnej   kategórii a v podkategórii pedagogického   zamestnanca   podľa   §   10 a   11 zákona č.   138/2019   Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a podľa vyhlášky Ministerstva školstva,   vedy,   výskumu   a športu   Slovenskej   republiky   č.   173/2023   Z.   z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.
 • Osobné, morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 15 až 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
 • Znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre základné školy.

 

Požadované doklady:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (ďalej aj „prihláška“).
 • Overené   kópie   dokladov   o dosiahnutom   vzdelaní,   preukazujúce   splnenie   kvalifikačných

predpokladov.

 • Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca.
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického

zamestnanca.

 • Stručný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia školy – v rozsahu 3 strán.
 • Profesijný štruktúrovaný životopis.
 • Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

 

zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.

z.

 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.
 • Motivačný list.

 

Ďalšie doplňujúce informácie pre kandidátov:

 • Výberovou komisiou je rada školy.
 • Riaditeľa vymenúva do funkcie na dobu funkčného obdobia zriaďovateľ školy.
 • Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
  • Výberové konanie je v časti prezentácie koncepcie a kladenia otázok verejnosti verejnou časťou výberového konania.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do: 21. 03. 2024 do 12.00 hod. v obálke označenej „Neotvárať - Výberové konanie

– MŠ, Kollárova 23, Senec“ na adresu: Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec. Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady v stanovenej lehote. Týmto uchádzačom budú predložené materiály vrátené.

 

Dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchádzačovi oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na útvare školstva a športu MsÚ Senec na telefónnych číslach 02/2020 5515, 02/2020 5517 alebo e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Pozn.: Uchádzač zaslaním prihlášky a ďalších náležitostí potrebných k výberovému konaniu súhlasí a berie na vedomie verejnosť časti výberového konania (prezentácia koncepcie a prípadné otázky verejnosti).

   

 

V Senci dňa 21. 02. 2024                                                                   Ing. Pavol Kvál

primátor