“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Školské dokumenty

Oznam platby

Mesto Senec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR. Č 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2001 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2017

uvedeným VZN sa merní výška poplatkov v MŠ, preto si Vás vážení rodičia, dovoľujeme informovať, že na základe zmeny VZN, sa mení výška mesačných poplatkov v materskej škole s účinnosťou od 01.01.2018 nasledovne:


• príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole na jedno dieťa (školné) : 20 € / mesiac.
• príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni (stravné) na jedno dieťa : 1,27 € /mesiac.


Žiadame Vás o zmenu výšky úhrad trvalých príkazov materskej škole.


Mgr. Eva Jonášová, riaditeľka MŠ