“Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na tlačidlo "Viac info"“

Z Á P I S

KEDY:     

04.05.2021 od 13,00 do 17,00 hod.

05.05.2021 od 13,00 do 17,00 hod.

 

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti danej materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 

1.  Zákonné podmienky:

 

a.       Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

b.      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“),a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2021.

 

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.


  2. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.  Ostatné podmienky prijímania

  1. Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  2. V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
  3. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.
  4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

 

  1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)

 

  1. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri osobnom podaní žiadosti).

 

 

  1. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

  1. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.


Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa vydávajú v materskej škole alebo sú dostupné na webovej stránke školy.

  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 

-osobne/v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 4. až 5. mája 2021. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou./,

-do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy,

-poštou,

-e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

 

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy1

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

(§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o e-Governmente)v znení neskorších predpisov. Čl. 3 ods.12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)).

 

Riaditeľ žiadnej materskej školy nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si dovoľujeme požiadať zákonných zástupcov, aby podávali žiadosť osobne len v nevyhnutných prípadoch. Odporúčame využiť ostatné formy podania žiadosti: poštou, do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy, e-mailom, elektronické podanie ...

 

  

Mgr. Eva JONÁŠOVÁ

riaditeľka MŠ

 

Materská škola, Kollárova 23, Senec je spádovou materskou školou /v prípade 5-6 ročných detí, ktorých sa týka povinné predprimárne vzdelávanie/ pre uvedené ulice:

1.      Námestie 1. mája, Fraňa Kráľa, SNP, Hollého, J.Jesenského, Šafárikova, Trnavská, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Turecká, m.č. Svätý Martin, Fučíkova, Hečková, Mlynská, Vrbenského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dúhová, Rosná, Boldocká cesta, Jarná, Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová, Mierové námestie, Námestie A.Molnára, Moyzesova, Farské námestie, Krátka,